Dom od Podstaw - Nowoczesny dom dla ciebie

Czym są przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Czym są przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania w budownictwie, dużym powodzeniem cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków, które zastępują tradycyjne szamba. Nowoczesne instalacje wybierają inwestorzy chcący mieć nie tylko praktyczne i komfortowe urządzenia, ale także przyczyniać się do ochrony naturalnego środowiska.

Na czym opiera się zasada działania przydomowych oczyszczalni?

Oczyszczalnie metalbud pracują na zasadzie wykorzystania naturalnych funkcji życiowych bakterii beztlenowych oraz mikroorganizmów, które zostały wprzęgnięte w nowoczesny system utylizacji produktów ubocznych produkowanych każdego dnia przez gospodarstwa domowe.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają dwa zasadnicze punkty, gdzie odbywa się proces biodegradacji nieczystości. W osadniku gnilnym zachodzi wstępna selekcja cząstek na zasadzie grawitacji oraz przy udziale organizmów żywych. Następnie w tak zwanych złożach filtracyjnych ostatecznie zostaje dokonany rozpad nieczystości poprzez namnażanie kolonii odpowiednich bakterii, a uzyskana woda spełnia wymogi wody gospodarczej.

Jak ukształtowanie terenu wpływa na projekt oczyszczalni?

W zależności o ukształtowania terenu działki budowlanej, na której mają być instalowane oczyszczalnie metalbud, może się okazać, że dla sprawnego ich działania konieczne będą przepompownie ścieków.

Taka sytuacja ma miejsce, kiedy różnica poziomów gruntu na terenie działki jest znaczna i zachodzi konieczność transportowania nieczystości z niższego poziomu na wyższy. W takim wypadku tylko zastosowane przepompownie ścieków będą pełniły wymagane funkcje.

Jakie warunki są wymagane, aby zainstalować przydomowe oczyszczalnie?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają spełnienia warunków określonych przepisami prawa budowlanego. Najważniejszym z nich jest odpowiednia wielkość działki budowlanej.

Bardzo istotne dla prawidłowej pracy urządzeń jest usytuowanie wód gruntowych, które muszą mieć niski stan.

Istotny jest rodzaj gruntu znajdującego się w obrębie działki, jeśli chodzi o jego właściwości przepuszczalne.

Ważne jest także to, że działka nie może znajdować się na terenach okresowo zalewanych przez wodę.

Oczyszczalnia musi znajdować się w określonej odległości od granicy działki.